24 de junio de 2013

El català a Espanya [traducción incluída]

3
Publicado por

El PP té definitivament un greu problema amb el català. No es conforma amb asfixiar l'aprenentatge de la nostra llengua a les comunitats on governa (València, Balears i Aragó) sinó que a més insisteixen a dir que tot el català que es parla fora de Catalunya no és realment català. A València, la seua postura és que el valencià no és català, a les Balears han refet els llibres de text per a que no estiguen ja més en català i han subvencionat una versió “en modalitat balear” i a l'Aragó han decidit inventar-se una llengua fa ara mateix uns mesos: el LAPAO o “Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental”.

Han emprés una campanya amb totes les armes de què disposen contra el model educatiu d'immersió lingüística, un model que té la seua viabilitat més que demostrada i que garanteix el coneixement del català sense perjudici del coneixement del castellà, i és així fins al punt que a Catalunya es trauen millors resultats en les proves de coneixement de la llengua castellana que a la mitjana d'Espanya. Una campanya basada en el suposat “dret a triar la llengua d'escolarització dels fills” que a cap país del món no es reconeix, ni tampoc a l'estat espanyol.

El PP és acompanyat en aquest viatge per una sèrie de partits regionalistes absurds que li fan el treball brut de propaganda anticatalanista més directa. Exemples d'aquests en serien Unió Valenciana o el Partido Aragonés. Especialment a València són partits que basen completament el seu discurs en la suposada existència d'una llengua valenciana sense cap relació amb el català, afirmacions surrealistes que només poden mantindre aquells que no hagen escoltat català en la vida o aquells que no saben valencià. 

La iniciativa de fragmentar la unitat de la llengua catalana és totalment ridícula acadèmicament parlant, i la mentida no se la creuen ni ells. Comunicats com aquest fets en un suposat ‘fragatí’, llengua pròpia de Fraga (un poblet d'Aragó on es parla el català), són totalment ridículs i absurds:  jo mateix que sóc de València puc entendre'ls sense cap tipus de problema, i qualsevol que entenga el català pot comprendre'ls perfectament. El fet que estiguen plens a rebentar de faltes d'ortografia no fa que siga menys català.

Però no fan açò perquè siguen estúpids: el seu objectiu és la supressió de la llengua i posen gran part dels seus esforços per dinamitar el procés de normalització de l'ús del català que es va posar en marxa en acabar la dictadura franquista. La dialectalització forçada,  la segregació lingüística i el fet d'evitar per damunt de tot la creació d'un mercat cultural comú són els principals eixos del seu modus operandi que juguen un paper important en la politització de la llengua del Partit “Popular”.

Fa relativament pocs mesos el ministre d'educació parlava d'"espanyolitzar" als xiquets catalans (evidentment, volia dir "castellanitzar", que d'espanyols ja ho són). Fa prou més de temps, un govern del PP va evitar que el català fóra una llengua oficial a la Unió Europea. Fa dos anys que el PP va pujar al poder en les balears i porta tot aquest temps trencant tot el consens polític que hi havia, intentant desfer les bases del sistema educatiu balear quant al català a pesar de l'oposició de la comunitat educativa en bloc. Anècdotes com aquestes es repeteixen constantment.

Està clar, doncs, que el PP té definitivament un greu problema amb el català. Es defineixen com a un partit no-nacionalista però fan tot el que poden per aconseguir la homogeneïtzació i estan molt incòmodes amb la idea d'una Espanya multinacional o, sense arribar tan lluny, d'una Espanya plurilingüe. Una realitat que és viva i inqüestionable, i que volen trencar per fi.

El PSOE tampoc no se n'escapa, de tota manera. Va estar la mar d'a gust  redactant i votant una Constitució que relegava els assumptes lingüístics aliens al castellà com a competències autonòmiques, sabent perfectament que cap comunitat autònoma no podria fer-se càrrec de normalitzar el català (el català és propi de territoris que abasten fins a 5 comunitats autònomes distintes) i que s'haurien de posar d'acord. Al mateix temps, col·laboren amb el PP prohibint cap tipus d'organisme compartit entre comunitats autònomes com serien una Acadèmia de la Llengua Catalana única que marcara unes normatives úniques o una ràdio-televisió en català única i potent; i en comptes d'això tenim tres normes diferents, la quarta (la del LAPAO) està en procés, i la tv3 prohibida a València.

I en el PP no en tenen prou, amb tot això, que es dediquen a fer propaganda a cada autonomia per evitar qualsevol tipus d'acord que estabisca uns estàndards clars i a evitar el consens o a trencar-lo tan prompte com pugen al poder en qualsevol comunitat autònoma. El resultat: no existeix a dia de hui una norma del català i totes les que existeixen són normes dialectals que no abasten tota la llengua sinó només un dialecte concret.

El problema no és enfrontat amb prou claredat pel PSOE ni per IU, supose que perquè tenen por a que els titllen de catalanistes o de nacionalistes (no vull pensar malament). El fet és que l'activitat dels uns i la presumpta passivitat dels altres ha dut Espanya a ser un cas excepcional en Europa en el tractament de les minories lingüístiques. Per exemple, és l’únic país a tot Europa que té una llengua parlada per aproximadament el 18% de la població (quasi 1 de cada 5 espanyols parlen català) sense reconéixer com a oficial.Si volem apostar per una Espanya plural i tolerant, l'única via és reconéixer les llengües minoritàries com a oficials de l'Estat i per al català crear des de l'estat central les ferramentes adequades per a la seua normalització: una Acadèmia de la Llengua Catalana única, una ràdio-televisió pública central en català i unificar el temari de l'assignatura de català per a totes les zones de parla catalana; assegurar la immersió lingüística i crear premis de literatura tal i com existeixen per al castellà. L'alternativa, menys viable per a mi, seria crear una macro-autonomia reformant les fronteres actuals que tinguera l'extensió de tot el territori d'on es propi el català.

No és, tampoc, un destrellat demanar que al Congrés es puga adreçar als diputats en qualsevol idioma espanyol a banda del castellà ni demanar que per llei el president del govern haja d'acreditar coneixements de com a mínim dues llengües espanyoles i una d'estrangera. Tot això seria imprescindible en la construcció d'una República espanyola tolerant, democràtica i moderna, i ho hem de defensar amb fermesa i sense vacil·lacions. Podreu dir que és un objectiu molt difícil d'assolir, però les demandes són justes i per molt dur que puga ser el camí no podem deixar de provar. Després de tot, és per canviar la realitat que formem part de l'esquerra. 

En castellano

El PP tiene definitivamente un grave problema con el catalán. No se conforma asfixiando el aprendizaje de esta lengua en las comunitades donde gobierna (Valencia, Baleares i Aragón) sinó que además insisten en que todo el catalán que se habla fuera de Catalunya en realidad no es catalán. En Valencia, tienen la postura de que el valenciano es otro idioma, en las Baleares han vuelto a hacer los libros de texto para que ya no estén en catalán y han subvencionado una versión “en modalidad balear” y en Aragón han decidido inventarse una lengua hace sólo unos meses: el LAPAO o “Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental”.

Han emprendido una campaña con todas las armas de las que disponen contra el modelo educativo de inmersión lingüística, un modelo que tiene su viabilidad más que demostrada y que garantiza el conocimiento del catalán sin perjuicio del castellano. Esto es así hasta tal punto que en Cataluña se sacan mejores resultados en pruebas de conocimiento de la lengua castellana que la media de España. Una campaña basada en el supuesto “derecho a escoger la lengua de escolarización de los hijos” que en ningún país del mundo se reconoce, ni tampoco en  el estado español.

Al PP en este viaje lo acompañan una serie de partidos regionalistas absurdos que le hacen el trabajo más sucio de propaganda anticatalanista más directa. Ejemplos de esto pueden ser Unió Valenciana o el Partido Aragonés. Especialmente en Valencia son partidos que basan totalmente su discurso en la supuesta existencia de un idioma valenciano sin ninguna relación con el catalán, afirmaciones surrealistas que sólo pueden mantener los que no han escuchado en su vida catalán o los que no saben valenciano.

La iniciativa de fragmentar la unidad de la lengua catalana es totalmente ridícula académicamente hablando, y esa mentira no se la creen ni ellos. Comunicados como este, en un supuesto ‘fragatino’, lengua propia de Fraga (un pueblecito de Aragón donde se habla el catalán), son totalmente ridículos y absurdos: yo mismo que soy de Valencia puedo entenderlos sin ningún problema, y qualquiera que entienda el catalán puede comprenderlos perfectamente. El hecho de que estén llenos a reventar de faltas de ortografia no hace que sea menos catalán.

Pero no hacen todo esto porque sean estúpidos: su objetivo es la supresión de la lengua y ponen gran empeño en dinamitar el proceso de normalización del uso del catalán que se puso en marcha al acabarse la dictadura franquista. La dialectalización forzosa,  la segregación lingüística i el hecho de evitar por encima de todo la creación de un mercado cultural común son los principales ejes de su modus operandi que juegan un papel importante en la politización de la lengua del Partido “Popular”.

Hace relativamente pocos meses el ministro de educación hablaba  de "españolizar" a los niños catalanes (evidentmente, quería decir "castellanizar", que españoles ya lo son). Hace bastante más tiempo, un gobierno del PP (época Aznar) evitó que el catalán fuera una lengua oficial en la Unión Europea. Hace dos años que el PP subió al poder en baleares y lleva todo este tiempo rompiendo todo el consenso político que había, intentando deshacer las bases del sistema educativo balear quanto al catalán a pesar de la oposición de la comunidad educativa en bloque. Anécdotas como estas se repetiten constantemente.

Es evidente que el PP tiene un grave problema con el catalán. Se definen como un partido no nacionalista pero hacen todo lo que pueden para conseguir la homogeneización y están muy incómodos con la idea de una España multinacional, o sin ir tan lejos, de una España plurilingüe. Una realidad que está viva y és incuestionable, y con la que quieren acabar de una vez por todas.

El PSOE tampoco se escapa, de todas maneras. Estuvo muy cómodo redactando y votando una Constitución que relegaba los asuntos lingüísticos ajenos al castellano a competencias autonómicas, sabiendo perfectamente que ninguna comunidad podría hacerse cargo de normalizar el catalán (el catalán es propio de territorios que abarcan hasta 5 comunidades autónomas distintas) y que se habrían de poner de acuerdo. Al mismo tiempo, colaboran con el PP prohibiendo todo tipo de organismo compartido entre comunidades como serían una Academia de la Lengua Catalana única que marcara unas normas únicas o una radiotelevisión en catalán única y potente; y en lugar de eso tenemos tres normativas diferentes, la cuarta (la del LAPAO) en proceso, y la tv3 prohibida a Valencia.

En el PP no tienen bastante con todo esto, y se dedican a hacer propaganda en cada autonomía para evitar cualquier tipo de acuerdo que establezca unos estándares claros y a evitar el consenso o a romperlo en cuanto suben al poder en cualquier comunidad autónoma. El resultado: no existe hoy por hoy una norma del catalán y todas las que existen són normas dialectales, que no abarcan toda la lengua sino sólo un dialecto concreto.

El problema no es enfrentado con suficiente claridad por parte del PSOE ni de IU, supongo que porque tienen miedo de ser tachados de catalanistas o de nacionalistas (no quiero pensar mal). El hecho es que la actividad de unos y la presunta pasividad de otros ha llevado a España a ser un caso excepcional en Europa en el tracto a las minorías lingüísticas. Por ejemplo, es el único país en toda Europa que tiene una lengua hablada por aproximadamente el 18% de la población (casi 1 de cada 5 españoles hablan catalán) sin ser reconocida como oficial.Si queremos apostar por una España plural y tolerante, la única vía es reconocer las lenguas minoritarias como oficiales del Estado y para el catalán crear desde el Estado central las herramientas adecuadas para su normalización: una Academia de la Lengua Catalana única, una radiotelevisión pública central en catalán y unificar el temario de la asignatura de catalán para todas las zonas de habla catalana; asegurar la inmersión lingüística y crear premios de literatura como los que existen para el castellano. La alternativa, menos viable para mí, es crear una macroautonomía reformando las fronteras actuales que tuviera la extensión de todo el territorio de donde es propio el catalán.

Tampoco es un sinsentido pedir que en el Congreso se pueda dirigir a los diputados en cualquier idioma español a parte del castellano ni pedir que por ley el presidente del gobierno español haya de acreditar conocimientos de como mínimo dos lenguas españolas y un extrangera. Todo esto sería imprescindible en la construcción de una República española tolerante, democrática y moderna, y lo hemos de defender con firmeza y sin vacilaciones. Podréis decir que es un objetivo muy difícil de lograr, pero las demandas son justas y por muy duro que pueda ser el camino no podemos dejar de intentarlo. Después de todo, es para cambiar la realidad que formamos parte de la izquierda.


Artículo realizado por Pau Baquero.
   

3 comentarios:

 1. El catalán en el País Valenciano no es homogéneo. El País Valenciano en sí no es "uno". Existen zonas históricamente castellanas que han mantenido siempre el castellano como lengua propia, por lo que aplicar a todo el territorio la misma norma lingüística no es lógico.

  Hay que tener mucha precisión con este tema. Desarrollar una especie de marco lingüístico por comarcas o incluso de forma municipal dependiendo de la realidad lingüística del municipio.

  Respecto a la denominación, valenciano es la denominación histórica del catalán en el País Valenciano, no hay por qué cambiar eso, pues es un nombre histórico empleado de forma totalmente normal por todo el pueblo valenciano.

  El País Valenciano es el ejemplo vivo del bilingüismo histórico que se ha visto enfermado por las ansias del Partido Popular de castellanizar las zonas valencianoparlantes. Si jamás en la historia ha habido problemas entre pueblos castellano y valencianoparlantes a escasos pares de kilómetros, es porque no son necesarios que los haya.

  Tiene el mismo sentido la idea de pensar que la lengua propia del PV es el castellano como pensar que la lengua propia del PV es el valenciano. Ninguno.
  Lo son, lo fueron y lo serán las dos lenguas.

  Saludos desde Alicante.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

   Eliminar
  2. Tiene sentido lo que dices, aunque te desvías muchísimo del tema. Yo no he dicho que el catalán de valencia no se pueda llamar valenciano, de hecho yo normalmente digo que hablo valenciano, no que hablo catalán, pero en el artículo hablaba de la lengua entera, no de algo dialectal.

   También es verdad que he obviado que una parte de las actuales fronteras de la comunidad autónoma es de repoblación aragonesa cuyo idioma fue "absorbido" por el castellano o de antiguos territorios castellanos. Allí vive un porcentaje ínfimo de la población valenciana. De todas formas no afecta a la argumentación en absoluto, ya que no sé si tiene nada que ver con lo que digo en el artículo.

   Muchas gracias por leer el artículo, por interesarte y por comentar.

   PD: el comentario eliminado era como este pero inacabado, he querido poner más cosas y no me ha dejado editar

   Eliminar

Lecturas Populares

Suscripción al blog.

Seguidores en Blogger